«به نرمی سخن بگو»

 

And hold me warm against your heart

 

دوستم بدار و بر روی سینه ی خود مرا گرم  نگهدار

 

I feel your words

حرفهای تو را احساس میکنم

 

The tender Trembling moments start

 

و لحظات شکننده ی اضطراب آغاز میشود

 

We're a world our very own

 

من و تو در دنیایی که تماما از آن ماست،

 

Sharing a love that only few have ever known.

 

عشقی ناشناخته را به اشتراک گذارده ایم

 

Wine colored days warmed by the sun

 

روزهای شرابی رنگ آفتاب سوخته

 

Deep velvet nights when we are one

 

شبهای طولانی مخملین به گاه من و تو  ما شدن

 

Speak softly love

 

به نرمی سخن بگو

 

So no one hears us but the sky

 

عشق بورز آنچنان که جز آسمان کسی صدای ما نشنود

 

The vows of love we make will live until we die.

 

آن پیمانها که بستیم بماند تا مرگ بیاید

 

My life is yours and all because

 

زندگی ام از آن توست چراکه تو

 

You came into my world with love so softly

 

با عشق به دنیای من پا نهادی، عشقی بسیار نرم